Obecnie znajdujesz się w dziale:
Drukuj

Zasady przetwarzania danych osobowych przez firmę Makro-Plast

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MAKRO-PLAST Sp. z o.o. z siedzibą  przy ul. Kujawskiej 53/1,
15-548 Białystok;

2. Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora prosimy kierować na adres:
MAKRO-PLAST Sp. z o.o., ul. Kujawska 53/1, 15-548 Białystok, tel. +48 (85) 743 71 33 lub na adres e-mail: makroplast@makroplast.com.  

3. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH: 

  • realizacja umowy, zlecenia lub zamówienia (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),
  • potwierdzenie wykonania zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).
  • kontakty biznesowe (uzyskanie lub przedstawienie oferty, informacji lub dokumentów) (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
  • realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji (zgodnie z art.6 ust.1 pkt c) RODO),

4. Mają Państwo pełną kontrolę nad zakresem danych udostępnianych firmie MAKRO-PLAST Sp. z o.o., kiedy kontaktują się Państwo z nami bezpośrednio. W przypadku udostępnienia danych przez inną osobę (np. od pracodawcy, innego pracownika) przetwarzamy jedynie dane kontaktowe związane z działalnością zawodową obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko/funkcja, firma oraz ewentualnie inne dane wynikające z umowy lub zamówienia.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników Administratora, a także mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji usług dla klientów/kontrahentów, kontaktów biznesowych oraz obsługi działalności Administratora.

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy/zamówienia będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń oraz wypełnienia obowiązków prawnych przez Administratora. Dane przetwarzane w celu kontaktów biznesowych będą przechowywane do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (na mocy art. 21 RODO).

8. Posiadają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa,

9. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy/zlecenia/zamówienia.

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. 

PRZETWARZANIE DANYCH W CELACH REKRUTACJI NA STANOWISKA W FIRMIE MAKRO-PLAST

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA: realizacja procesu rekrutacyjnego (podstawa: Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 108) w szczególności art. 221)

ZAKRES DANYCH: dane kontaktowe, dane dotyczące przebiegu kariery i wcześniejszego zatrudnienia oraz posiadanych uprawnień/umiejętności

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez upoważnionych pracowników Administratora wyłącznie do celów procesu rekrutacyjnego.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.

OKRES PRZETWARZANIA: do momentu decyzji o wyborze kandydata do pracy; po zakończeniu procesu rekrutacyjnego dane osobowe kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni są natychmiastowo niszczone. Dane osobowe kandydatów w procesie rekrutacyjnym, z którymi Administrator nawiązał stosunek pracy są przechowywane w aktach osobowych przez okres wskazany w stosownych aktach prawnych (m.in. w art. 22 1 § 2 w zw. z art. 22 1 § 1 pkt 6 Kodeksu pracy)

Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

W celu zezwolenia nam na wykorzystywanie Państwa CV na potrzeby rekrutacji prowadzonej w naszej firmie prosimy o zamieszczenie w swoim CV poniższej zgody:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV przez firmę Makro-Plast Sp. z o.o. w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym".